หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา การบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา การบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:44:42

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์