หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 09:54:26


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อชี้แจงและรายงานการติดตามตัวชี้วัดต่างๆ ของคณะฯ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์

ถ่ายภาพ: น.ส.ภูสุดา พินชนะ
รายงาน: นายพีรพล เชื่อมแก้ว