หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.สุภัคธัช สุธนภิญโญและอ.ดร.พัชราภรณ์ พิลาสมบัติ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
อ.สุภัคธัช สุธนภิญโญและอ.ดร.พัชราภรณ์ พิลาสมบัติ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 10:03:15


ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565  อาจารย์สุภัคธัช สุธนภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิลาสมบัติ อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน ณ โรงแรม อัมพวาน่านอน แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม