หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการยกระดับมตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสุ่ความเป็นเลิศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการยกระดับมตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสุ่ความเป็นเลิศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 10:08:55


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  จัดโครงการยกระดับมตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสุ่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกกฤษฏ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ในหัวข้อ "การปฏิรูปการเรียนรู้ในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง : การวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรระดับรายวิชา ประมวลการสอนรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู้" ณ ห้อง 1137 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์