หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการยกระดับมตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสุ่ความเป็นเลิศ (วันที่ 2)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการยกระดับมตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสุ่ความเป็นเลิศ (วันที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 10:18:08


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  จัดโครงการยกระดับมตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสุ่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกกฤษฏ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ในหัวข้อ "การนำเสนอผลงานประมวลการสอนรายวิชาและ วิพากษ์เพื่อปรับแก้ไขสู่การปฏิบัติจริง" กิจกรรมย่อย: การออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวันเน้นการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และมีการมอบรางวัลต้นแบบ การออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้นสมรรถนะ จำนวน 2 รางวัลๆละ 3,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารยช่อเอื้อง อุทิตะสาร อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้อง 1137 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์