หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-02-11 13:17:31

25 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง อาจารย์ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ เป็นกรรมการประจำคณะ และนางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานคณะฯเป็นเลขานุการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เตือนใจ ทองสำริตและนางทรายทอง ตรีสัตยกุล ณ ห้องประชุม 1124 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา