หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสอนฐานสมรรถนะ สำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสอนฐานสมรรถนะ สำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 10:30:31


เมื่อวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจาย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสอนฐานสมรรถนะ สำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในศาสตร์การสอนฐานสมรรถนะของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อให้ครูประจำการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรอบรม ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ดังนี้ 

ทีมวิทยากรภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สุมนา เขียนนิล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 

  • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ 
  • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีสอน/เทคนิคการสอนพัฒนาสมรรถนะ 
  • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการสอน Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในอนาคต 
  • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอ แลกเปลี่ยนกิจกรรมเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสาร 

ทีมวิทยากรคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชยศ จำปาหวาย หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตีรวิชช์ ทินประภา อาจารย์
ดร.สุรนนท์ เย็นศิริ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ
  • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีสอน/เทคนิคการสอนพัฒนาสมรรถนะ
  • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการสอน Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในอนาคต
  • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอ แลกเปลี่ยนกิจกรรมเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสาร