หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูปและอ.ดิษิรา ผางสง่า ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย พื้นที่ภาคเหนือ
ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูปและอ.ดิษิรา ผางสง่า ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย พื้นที่ภาคเหนือ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 10:35:58


เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี ไวยรูป ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย อาจารย์ณัฐกา สุทธิธนกูล และอาจารย์ดิษิรา ผางสง่า อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย พื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ และการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามช่วงวัยอย่างถูกต้อง และนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กและให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีพัฒนาการงด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามช่วงวัยเจริญเติบโตไปสู่ช่วงวัยได้อย่างมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 193 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 197 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่