หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ จัดประชุมกลั่นกรองงบประมาณ รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ จัดประชุมกลั่นกรองงบประมาณ รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:10:22

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมกลั่นกรองงบประมาณรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ คา่ใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมกรรณาภรณ์ สำนักงานคณบดีชั้น 3