หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-11-14 09:42:09

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไ้ด้จัดโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศิลปะและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ