หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับทุนนำเสนอวิจัย “ระดับนานาชาติ” International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences (ICEBTS) 2024
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับทุนนำเสนอวิจัย “ระดับนานาชาติ” International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences (ICEBTS) 2024

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-04-04 10:33:36

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับทุนนำเสนอวิจัย “ระดับนานาชาติ” International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences (ICEBTS) 2024 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567

นายกันต์กวินทร์ ภูมิอินทร์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

ชื่อบทความวิจัย: Game-Based Learning Activities in Enhancing Seventh-Grade Students’ English Vocabulary Retention at Buakaewkesorn School 

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง 


นางสาวอาณาดา ชลานุเคราะห์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

ชื่อบทความวิจัย: The Development of English Grammar Achievement in Past Simple Tense Using the 2W3P Model with Kahoot Game for Grade 7 Students at Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ