Published Documentsฝ่ายบริหารงานทั่วไปLink
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลDownload
แผนพัฒนาบุคลากรDownload
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรามปราบ ปี 2564
Download
แนวปฏิบัติของผู้ให้บริการ ณ จุดให้บริการ
Download
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
Download

ฝ่ายคลังและพัสดุ

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564
Download
ตารางเงินงบประมาณ
Download
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล
Download