หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่ ...
2023-02-27 13:11:30
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความเป็นครู รุ่นที่ 8
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาส ...
2022-08-29 11:16:01
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูศิษย์เก่าครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร รองคณบดีฝ่ ...
2022-06-09 10:41:58
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาส ...
2022-06-09 10:52:29
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัชยศ จำปาหวาย หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะคร ...
2022-06-09 10:45:35
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565" ผ่านระบบออนไลน์
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนำโดย อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อม ...
2022-06-09 10:38:45
คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม "โครงการความร่วมมือระหว่าง สมศ.กับสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2022-06-07 12:21:53
ข่าวปัจจุบัน