หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 18 และ 19 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2023-03-20 11:09:17
ผศ.ดร.บุญฤดี​ อุดมผล​ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ คณะครุศาสตร์​ ได้เข้ารับการ​อบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่น 5
เมื่อวันที่ 15 -17 มีนาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี อุดมผล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน ...
2023-03-20 11:08:08
คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประชุมวิชาการระดับชาติ “ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 ” ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 17 มีนาคม 2566  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2023-03-20 11:07:04
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 16 มีนาคม 2566  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรร ...
2023-03-20 11:05:26
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอกล่าวเปิดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาครั้งที่ 5
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรา ...
2023-03-16 09:15:03
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ...
2023-03-16 09:10:57
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ...
2023-03-16 09:09:32
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Wizer.me เพื่อการศึกษา
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มห ...
2023-03-13 10:12:45
ข่าวย้อนหลัง