หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report)
มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report : GUR)เป็นประจำทุกปี ...
2018-01-11 15:40:14
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร ...
2018-03-14 11:51:11
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่ ...
2018-03-14 14:59:53
โครงการศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำโดยอาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   โครงการศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำโดยอาจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง รองคณบด ...
2018-03-13 11:53:30
ข่าวย้อนหลัง