หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ ประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้ ...
2020-03-18 12:29:20
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับความรู้และ สร้างความเข้าใจ เรื่อง "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
วันที่ 9 มีนาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-03-18 11:32:08
บุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ อบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลักโดยผู้เชี่ยวชาญ
วันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งตัวแทนบุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครง ...
2020-03-18 11:29:48
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันที่ 6 มีนาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริย ...
2020-03-18 11:27:38
รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมประชุมการประชุม คณะกรรมการกำหนดรูปแบบการคำนวณจุดคุ้มทุนของหลักสูตร
วันที่ 5 มีนาคม 2563 อาจารย์ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกร ...
2020-03-18 11:25:24
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจกการนักศึกษาเข้า ร่วมโครงการมัธยมวัดเบญจมบพิตรสานสัมพันธ์กับสถาบันอุดมศึกษา
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อ.ดร.อัญชนา สุขสม ...
2020-03-18 11:23:14
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน และการเขียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.อุดรธานี
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการติดตามและประเมินผลโครงการ ...
2020-03-08 14:32:20
คณะครุศาสตร์ จัดแผนจำลองสถานการณ์ซ้อมอพยพเหตุเพลิงไหม้
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ดร. อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2020-02-27 15:45:31
ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์จัดโครงการร่วมมือร่วมใจสานสายใยรักบ้าน-โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2562
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์จัดโครงการร่วมมือร่วมใจสานสายใยรัก ...
2020-02-27 14:13:18
คณะครุศาสตร์ จัดพิธีสุนันทาปัจฉิมาลัย พิธีสำเร็จการศึกษาและการมอบเข็มสดุดีสุนันทาคุณากร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีสุนันทาปัจฉิมาลัยพิธีสำเร็ ...
2020-02-27 14:09:27
ข่าวย้อนหลัง