หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ดำเนินการการทวนสอบในหลักสูตร 4 ปี ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ดำเนินการการทวนสอบในหลักสูตร 4 ปี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ส ...
2022-05-18 09:40:28
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ...
2022-05-18 09:38:55
คณบดี รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแ ...
2022-05-18 09:34:02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤดี อุดมผล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤดี อุดมผล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการส่งต ...
2022-05-12 11:33:42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤดี อุดมผล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤดี อุดมผล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการส่งต ...
2022-05-12 11:25:12
ข่าวย้อนหลัง