หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ...
2023-01-26 10:08:33
อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
วันที่ 25 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาว ...
2023-01-26 10:08:49
อ.ดิษิรา ผางสง่า อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนพญาไท
เมื่อวันที่ 17 และ 24 มกราคม 2566  อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ ...
2023-01-25 09:16:50
คณะครุศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบ Portfolio) ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 23 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศ ...
2023-01-23 15:24:20
ศูนย์ฝึกประสบการณ์และฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมกิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566  ศูนย์ฝึกประสบการณ์และฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2023-01-23 09:52:32
ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นิเทศการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตร
วันที่ 20 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าส่ขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะคร ...
2023-01-23 09:02:24
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศา ...
2023-01-23 08:56:32
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ รร.วัดช่างเหล็ก กรุงเทพฯ
วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี อุ ...
2023-01-19 16:30:42
ข่าวย้อนหลัง