หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ธนัชยศ จำปาหวาย หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่ว ...
2023-05-29 09:57:27
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7”ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ &ld ...
2023-05-29 09:56:23
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Gen-Ed SSRU on Tour 2023 ชี้แจงแนวทางการบริหาร จัดการและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ ...
2023-05-29 09:55:07
คณะครุศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอกล่าวเปิดโครงการการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7” ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ...
2023-05-29 09:53:27
โครงการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิช ...
2023-05-29 09:51:13
คณะครุศาสตร์ ประชุม TA เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7” ประจำปี 2566
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราภรณ ...
2023-05-29 09:49:23
อ.ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึ ...
2023-05-29 09:44:00
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง บูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จั ...
2023-05-29 09:42:46
คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ผ่านระบบออนไลน์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิกา ...
2023-05-29 09:41:20
โครงการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิช ...
2023-05-23 15:14:07
ข่าวย้อนหลัง