หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รระดับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-08-06 17:27:52
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ครุศาสตร์ คว้าเหรียญเงินในงานประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ผลงาน “เลโก้ AR พัฒนาการอ่านออกเขียนได้”
นักศึกษาสาขาภาษาไทย ครุศาสตร์ คว้าเหรียญเงินในงานประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ผลงาน “เลโก้ AR พัฒนา ...
2020-08-06 16:47:13
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหารและดร.พิณทิพา สืบแสง ได้เข้าร่วม การนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2020
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมการนำเสนอ ...
2020-08-06 16:39:08
คณะครุศาสตร์ ได้มอบทุนให้กับ นางสาวดวงตะวัน จันทร์ทา นักศึกษาศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศิษย์เก่าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จบปีการศึกษา 2562 นางสาวดวงตะวัน จันท ...
2020-08-06 16:33:08
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-08-05 11:55:06
ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ได้รับทุน COVID-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ได้รับทุน COVID-19 ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวนเงิน 5,000 บาทให้นักศึกษ ...
2020-08-04 12:20:54
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2562
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-08-04 12:01:15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 20
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิท ...
2020-08-03 17:31:48
ข่าวย้อนหลัง