หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 6/2564
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2021-06-18 16:38:28
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุม สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2021-06-18 16:24:43
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2021-06-16 16:33:46
อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรอบสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มห ...
2021-06-16 15:40:45
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2021-06-15 15:22:26
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2021-06-15 12:34:17
อ.วีรพจน์ รัตนวาร อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Vonder Go เกมประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ จัดโดย Starfish Academy
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2021-06-15 12:32:05
คณะครุศาสตร์ร่วมกับ สสวท.จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในรายสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วันที่ 6 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมกับ สสวท. จัดโครงการอบรมเพ ...
2021-06-14 15:55:00
ข่าวย้อนหลัง