หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล Writing SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA (วันที่2)
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการยกระดับ ...
2024-06-11 14:18:41
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล Writing SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-16.00 น. คณะครุศาสตร์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่เกณฑ์ ...
2024-06-11 14:08:30
อ.ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567  อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ ...
2024-06-11 14:04:13
ผศ.กรกมล ชูช่วย อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์
เมื่อวันที่ 1-2  มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล  ชูช่วย อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท ...
2024-06-11 13:52:37
อ.ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ...
2024-06-07 15:38:13
ข่าวย้อนหลัง