หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุม กับกองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
14 มี.ค.62 นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน เข้าร่วมประชุม กับกองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงการคำนวณต้นทุนต่อห ...
2019-03-16 08:10:04
โครงการประชุมเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
12 มีนาคม 2562 ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและค ...
2019-03-16 07:49:44
โครงการประชุมเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา 2562
12 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประช ...
2019-03-15 19:27:44
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 3 / 2562
12 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ...
2019-03-15 19:15:21
"การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3"
12 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุ ...
2019-03-15 19:06:47
5 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี เป็นประธานการประชุมแผนสการณ์จำลองซ้อมอพยพเหตุเพลิงไหม้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี เป็นประธานการประชุมแผนสการณ์จำลองซ้อมอพยพเห ...
2019-03-15 18:27:29
ข่าวย้อนหลัง