หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 22 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์และผู้บริหารของคณะฯ เข้า ...
2020-01-23 16:18:07
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2562
วันที่ 21 มกราคม 2563 พิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2562 และสัมมนาแนวทางการดำเนินงานปี 2563 ตามโครง ...
2020-01-23 15:47:09
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) หัวข้อ “ครูไทยในยุค 4.0”
16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) ในหัวข้อ "ครูไทยในยุค 4. ...
2020-01-17 16:17:00
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ “ครูไทยในยุค 4.0”
16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ "ครูไทยในยุค ...
2020-01-17 16:13:06
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมงานวันครู เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู
วันที่ 16 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคล ...
2020-01-17 16:09:30
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 15 มกราคม 2563 อาจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ ...
2020-01-15 09:52:30
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
14 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกรรมการเข้าร่วมการประ ...
2020-01-14 16:16:03
คณะครุศาสตร์ ประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ 13 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะ ...
2020-01-14 16:12:32
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (การรับด้วย Portfolio) คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 8 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดั ...
2020-01-15 10:32:44
คณะครุศาสตร์จัดประชุมเพื่อหารือการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2020-01-09 08:37:34
ข่าวย้อนหลัง