หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม LATEX เบื้องต้น รุ่น 1
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม LATEX เบ ...
2019-09-02 10:43:19
การเปิดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหรัส 62 ประจำภาคเรียน 2/2561
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) ได้เปิดการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหร ...
2019-08-21 13:54:20
คู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
                            &n ...
2019-09-16 15:25:04
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน ปร ...
2019-11-14 13:03:50
คณะครุศาสตร์ จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริห ...
2019-11-14 10:48:07
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ใช้บัณฑิต
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานจัดโคร ...
2019-11-14 10:33:19
นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตร์มงคล คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตร์มงคล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ ...
2019-11-14 10:27:48
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกรรมกา ...
2019-11-14 10:23:10
คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาสู่ทองถิ่น
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดร.อัญชนา ...
2019-11-14 10:16:25
ข่าวย้อนหลัง