หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง ...
2023-09-13 15:46:45
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศ ...
2023-09-13 15:40:40
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดประชุมกรรมการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 7 กันยายน 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ค ...
2023-09-13 15:32:36
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 7/2566
วันที่ 7 กันยายน 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร รองคณบดี ...
2023-09-13 15:28:13
ผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"
วันที่ 6 กันยายน 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2023-09-13 15:21:50
ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึ ...
2023-09-05 15:22:04
ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการ ...
2023-09-05 15:15:56
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...
2023-08-30 10:35:34
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาค่ายจิตอาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-08-30 10:30:40
ข่าวย้อนหลัง