หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าสำนักงาน คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ ภิรมย์รัตน์ คณบดี อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก ...
2021-09-21 16:27:39
ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 21 กันยายน 2564 ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2021-09-21 16:17:12
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 18 กันยายน 2564 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบเค้าโครงการวิจ ...
2021-09-18 17:50:20
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 14 กันายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-09-15 16:55:38
ข่าวย้อนหลัง