หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม SSRU ใจรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ "Big Cleaning Day”
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ ...
2024-07-15 10:31:57
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2567
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ...
2024-07-15 10:28:33
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษา
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ...
2024-07-15 10:27:12
อาจารย์ ดร.ช่อเอื้อง อุทิตะสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.ช่อเอื้อง อุทิตะสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร ...
2024-07-15 10:25:47
ผศ.ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้นิเทศการสอนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนราชวินิต
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา ประสารทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศา ...
2024-07-15 10:24:41
อาจารย์สุภัคธัช สุธนภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้นิเทศการสอนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 อาจารย์สุภัคธัช สุธนภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2024-07-15 10:23:37
ผศ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนพญาไท
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร  พงศ์เพลินพิศ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอ ...
2024-07-15 10:21:26
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เตรียมความพร้อมการจัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ PTRU Model เป็นฐาน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการว ...
2024-07-15 10:20:13
ข่าวย้อนหลัง