หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นางสาวภาวินี ศรีนวล สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล จากโครงการ สร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง”
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวภาวินี ศรีนวล นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยรา ...
2019-12-17 14:06:07
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม LATEX เบื้องต้น รุ่น 1
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม LATEX เบ ...
2019-09-02 10:43:19
การเปิดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหรัส 62 ประจำภาคเรียน 2/2561
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) ได้เปิดการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหร ...
2019-08-21 13:54:20
คู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
คู่มือการปฏิบัติงาน 2563 ครั้งที่ 11.นางกฤตติกา ไกรแก้วคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP. ...
2020-03-16 12:41:02
คณะครุศาสตร์ ประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้ ...
2020-03-18 12:29:20
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับความรู้และ สร้างความเข้าใจ เรื่อง "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
วันที่ 9 มีนาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-03-18 11:32:08
บุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ อบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลักโดยผู้เชี่ยวชาญ
วันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งตัวแทนบุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครง ...
2020-03-18 11:29:48
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันที่ 6 มีนาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริย ...
2020-03-18 11:27:38
รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมประชุมการประชุม คณะกรรมการกำหนดรูปแบบการคำนวณจุดคุ้มทุนของหลักสูตร
วันที่ 5 มีนาคม 2563 อาจารย์ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกร ...
2020-03-18 11:25:24
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจกการนักศึกษาเข้า ร่วมโครงการมัธยมวัดเบญจมบพิตรสานสัมพันธ์กับสถาบันอุดมศึกษา
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อ.ดร.อัญชนา สุขสม ...
2020-03-18 11:23:14
ข่าวย้อนหลัง