หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบ ระดับมหาวิทยาลัย จาก มูลนิธิ Hope Academy
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2020-10-15 11:24:29
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-10-15 11:19:49
คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 อาจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2020-10-15 11:14:05
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าค่ายออนไลน์ โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน 12 คน ได้เข้าค่ายออนไลน์ & ...
2020-10-14 14:48:59
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรสายวิชาการที่มีผลสอบ SSRU-TEP
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.ศศิพร  พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ...
2020-10-14 14:58:32
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 12 ตุลาคม 2563  คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะครุศาส ...
2020-10-14 15:00:59
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดการสอบเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบเค้าโครงว ...
2020-10-14 15:06:27
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน (วาระพิเศษ)
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2020-10-14 14:45:06
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการวิจัย CCR
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึ ...
2020-10-14 14:41:54
ข่าวย้อนหลัง