หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30-12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมโ ...
2024-07-15 09:49:57
ผศ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนหอวัง
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร  พงศ์เพลินพิศ อาจารย์สาขาวิชาภาษา ...
2024-07-15 09:41:45
ผศ.ดร. ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนราชวินิต
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาคณ ...
2024-07-15 09:39:56
อ.ดร. ธัชชา ศุกกระจันทร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 อ.ดร. ธัชชา ศุกกระจันทร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2024-07-15 09:34:08
คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2024-07-11 11:46:06
อาจารย์ธิดาดาว เดชศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ได้นิเทศการสอนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ธิดาดาว เดชศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2024-07-11 11:39:13
อาจารย์สุมนา เขียนนิล อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้นิเทศการสอนของนักศึกษา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 อาจารย์สุมนา เขียนนิล อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2024-07-11 11:36:03
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบ HyFlex ส่งเสริมนวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ PTRU Model เป็นฐาน
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบั ...
2024-07-11 11:33:35
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบั ...
2024-07-11 11:27:28
ข่าวย้อนหลัง