หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตร์มงคล คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตร์มงคล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ ...
2019-11-14 10:27:48
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกรรมกา ...
2019-11-14 10:23:10
คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาสู่ทองถิ่น
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดร.อัญชนา ...
2019-11-14 10:16:25
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้คัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนกา ...
2019-11-14 10:07:24
คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและ ...
2019-11-14 10:01:44
นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้ารับพระราชทานรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับ นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-11-14 09:54:33
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเ ...
2019-11-06 11:24:09
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย อย่างไรในยุค Thailand 4.0”
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การว ...
2019-11-14 09:49:04
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไ้ด้จัดโค ...
2019-11-14 09:42:09
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพฯ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพฯ เพื ...
2019-11-14 09:37:41
ข่าวย้อนหลัง