หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “The 11th Annual Debate in English Advanced Communication: Preparation for National and International Arenas 2018”
“The 11th Annual Debate in English Advanced Communication: Preparation for National and International Arenas 2018”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-27 14:23:58

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน “The 11th Annual Debate in English Advanced Communication: Preparation for National and International Arenas 2018” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์อาบีเกล มีลาด เอสเซียน เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์ ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ เป็นผู้ประสานงานโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ในการจัดงานโต้วาทีครั้งนี้มี 4 ญัติคือ 1) This house believes that public education should be free for all students. 2) This house believes that all genders should be required to participate in national service. 3) ASEAN should establish an environment court and enforcement agency. และ 4) This house supports affirmative action in the job place for the physically impaired. นอกจากนี้ คณะครูชาวต่างชาติจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลทั้งหมด 3 ท่าน คือ Mr. Michael Burchart Mr. Martin Dara เเละ Mr. Dennis Michael Essien ได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสิน 

ในการจัดงานโต้วาทีครั้งนี้ นักศึกษาจำนวน 24 คนได้ให้ความสนใจในการตั้งทีมเพื่อโต้วาที และนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายภาระกิจที่เกี่ยวข้องก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเยี่ยมทั้งในด้านการควบคุมเวลา การเตรียมสถานที่ การจัดการงบประมาณและการประสานงาน