หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การขอใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (TOEIC)
การขอใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (TOEIC)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-06-28 11:12:25

การขอใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (TOEIC)


การขอใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (TOEIC) สำหรับผู้อบรมที่เข้าอบรมครบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 30 ชั่วโมง

คำชี้แจ้ง การขอรับใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมสามารถขอรับใบประกาศอบรม TOEIC อ่านรายละเอียด ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อตนเองโดยเอกสารจะแสดงรายชื่อเรียงตามตามพยัญชนะ
2.แจ้งเลขทะเบียน กพน.000022 - 000854 ของผู้เข้าอบรม
3.ตรวจสอบความถูกต้อง (ชื่อ-สกุล) และลงชื่อรับใบประกาศนียบัตร
4.กรณี ไม่รับด้วยตนเองได้ สามารถให้ผู้รับแทนมารับใบประกาศแทนได้
5.กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อกงพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดาวน์โหลดไฟล์.pdf