หน้าหลัก > กิจกรรม

โครงการครุศาสตร์จิตอาสากับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์
โครงการครุศาสตร์จิตอาสากับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ ...
6 ต.ค. 62 - 24 ก.พ. 63
วัดราชาธิวาสวิหาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันโต้วาทีทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับชาติและนานาชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันโต้วาทีทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับชาติและนานาชาติ ...
25 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
ห้อง 1137 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
โครงการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยงานวิจัย"
โครงการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยงานวิจัย"ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน และ 4, 11, ...
27 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
SSRU Open House 2019
...
2 ธ.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62
Suan Sunandha Rajabhat University
โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดการเรียนกา ...
12 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
ห้อง 1137 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
กิจกรรมปัจจุบัน