หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่ ...
2023-02-27 13:11:30
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความเป็นครู รุ่นที่ 8
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาส ...
2022-08-29 11:16:01
ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 2562 ณ ห้อง 1143 คณะครุศาสตร์
คณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัชยศ จำปาหวาย ...
2022-04-28 16:02:51
บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่งกายชุดผ้าไทยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนโยบายของรัฐบาล
วันที่ 22 เมษายน 2565 บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่งกายชุดผ้าไทยตามนโยบายของมห ...
2022-04-28 16:07:28
คณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ Site Visit Online ครั้งที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริมณี บรรจง ผู้ทรงคุณวุฒ ...
2022-04-25 14:35:08
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบ Quota วิชาการและทุนเพชรสุนันทา) ผ่านระบบออนไลน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ...
2022-04-25 14:31:52
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตาวิชาการและทุนเพชรสุนันทา ผ่านระบบออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-04-25 14:37:43
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 นำโดย ผู้ช่ ...
2022-04-18 11:02:11
ข่าวปัจจุบัน