หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีและบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มห ...
2020-12-04 09:43:10
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปพระนางสุนันทากุมารีรัตน์ขึ้นประดิษฐาน
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มห ...
2020-12-03 10:22:25
คณบดีและผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้ง ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มห ...
2020-12-02 16:58:30
คณบดีและผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ จัดประชุมชี้แจ้ง ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์ประจำคณะฯ
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มห ...
2020-12-02 16:32:28
ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษ ...
2020-12-01 17:09:57
ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ในการดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรข ...
2020-12-01 11:35:12
อ.มาลัย ประดับศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ออกฝึกประสบการณ์
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 อาจารย์มาลัย ประดับศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทย ...
2020-12-01 11:09:43
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมผู้บริหารของคณะฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ...
2020-11-30 16:35:25
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อเตรียมความพร้อม SSRU Open House
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ...
2020-11-27 15:12:42
ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงาน SSRU Open House 2020
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จ ...
2020-11-27 13:42:13
ข่าวย้อนหลัง