หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences (ICEBTS 2024)
วันที่ 8-11 พฤษภาคม  2567 นายกันต์กวินทร์ ภูมิอินทร์ และนางสาวอาณาดา ชลานุเคราะห์ นักศึกษาสาขาว ...
2024-05-14 16:14:18
โครงการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิช ...
2024-05-14 16:07:41
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศ ...
2024-05-14 15:59:48
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุ ...
2024-05-13 14:52:06
ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาส่งตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษ ...
2024-05-13 14:43:30
อาจารย์มาลัย ประดับศรี อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู ได้ส่งตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู​ ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567  อาจารย์มาลัย  ประดับศรี อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทย ...
2024-05-09 10:26:58
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2024-05-09 10:07:47
ข่าวย้อนหลัง