หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไ้ด้จัดโค ...
2019-11-14 09:42:09
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพฯ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพฯ เพื ...
2019-11-14 09:37:41
สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding เพื่อการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ...
2019-11-14 09:30:56
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบ เกาะรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และอ.ดร.ทัศนีย์ เสรษฐพงษ์ อ.ฤทัยวรรณ ...
2019-11-14 09:26:49
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกรรมการเข ...
2019-11-14 09:22:51
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน บทความวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธ ...
2019-10-22 15:15:00
สาขาวิชาภาษาไทยจัดบรรยายพิเศษ “ปริทัศน์วรรณกรรมซีไรต์: ลักษณะและแนวโน้ม” เสริมสร้างความรู้ด้านวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรีย ...
2019-10-21 12:11:21
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ครุศาสตร์
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดร.กรรณิการ์ ภิรม ...
2019-10-21 12:08:22
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีท ...
2019-10-21 12:03:28
คณะครุศาสตร์ จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 จัดประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 นำโด ...
2019-10-21 11:58:27
ข่าวย้อนหลัง