หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 โดย ผลงาน "สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านเกมกระดาน Teenager
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 โดย ผลงาน "สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านเกมกระดาน Teenager

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-17 09:26:19

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

โดย ผลงาน "สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านเกมกระดาน Teenageroous" โดย นายสหรัฐ ลักษณะสุต และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศศิพร พงเพลินพิศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ #ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2561 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ยังมีอี 5 ทีมของคณครุศาสตร์เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งชื่อ ผลงาน ได้แก่ 1.บัตรคําอิเล็กทรอนิกส์แก๎ปัญหา อํานไมํออก เขียนไมํได๎ 2.สื่อการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะชีวิต และพัฒนาความสามารถในการอําน ภาษาอังกฤษสําหรับผู๎เรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายผํานเกม กระดาน Teenageroous ตอน “Let’s Build the Way of Your Life” 3.สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา คุณภาพของผู๎เรียนด๎านคําศัพท์ ภาษาอังกฤษโดยใช๎ Fun English with Dolly Kate of Thailand ใน แบบบูรณาการเรื่องวัฒนธรรมการแตํง กายสมัยอยุธยา 4.สื่อการเรียนรู๎คําศัพท์ภาษาอังกฤษ TEN-O เพื่อการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET 5.สื่อการสอนบอร์ดเกมสํงเสริมการอําน “The Magic Spelling” 6.สื่อการสอนบอร์ดเกม “บอร์ดเกม พหุนามสําราญใจ คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย