หน้าหลัก > ข่าว > คู่มือปฏิบัติงาน > คู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
คู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-03-16 12:41:02

คู่มือการปฏิบัติงาน 2563 ครั้งที่ 1

1.นางกฤตติกา ไกรแก้วคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP.pdf
2.นางสาวกัลยา สายประสิทธิ์การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ-ERP.pdf
3.นายอำไพร เพชร์ว่าวคู่มือการปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์ดูแลอุปกรณ์ .pdf
4.นายพีรพล เชื่อมแก้วการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์.pdf
5.นางศรารัตน์ เพิ่มญาติคู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร.pdf
6.นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติคู่มือปฏิบัติงานการเดินทางไปราชการ.pdf
7.นางสาวมณีเนตร รวมภักดีคู่มือวารสาร.pdf
8.นางสาวกาญจนา ดีพรมคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณี.pdf
9.นางสาวอรดี หอมวงศ์คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม/โครงการ สำหรับนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา.pdf
10.นายหัสถชัย นวนประสงค์คู่มือการปฎิบัติงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม.pdf
11.นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอมคู่มือฝึกประสบการณ์ฯ.pdf
12.นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืนคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี.pdf
13.นางสาวภัทรพร หัสดีคู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
14.นางสาวงปรารถนา บัวดิสคู่มือการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์.pdf
15.นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโรคู่มือปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน.pdf


คู่มือการปฏิบัติงาน 2562 ครั้งที่2

1.นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโรคู่มือปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน.pdf
2.นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอมการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.docx
3.นางสาวกัลยา สายประสิทธิ์การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP.pdf
4.นางสาวอรดี หอมวงศ์การจัดกิจกรรมโครงการ สาหรับนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา.pdf
5.นางศรารัตน์ เพิ่มญาติคู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร.pdf
6.นางสาวภัทรพร หัสดีคู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.pdf
7.นางสาวมณีเนตร รวมภักดีคู่มือการผลิตวารสารวิชาการ.pdf
8.นางกฤตติกา ไกรแก้วคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP.pdf
9.นางสาวงปรารถนา บัวดิสการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (2).pdf
10.นายอำไพร เพชร์ว่าวการซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์-ซอฟแวร์-ดูแลอุปกร์.pdf
11.นางรวินันท์ พระยาน้อยการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ.pdf
12.นางสาวกาญจนา ดีพรมการยกเลิกรายวิชา.pdf
13.นายจีรัษติธร มุกดาเพชรคู่มือการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA.pdf
14.นายหัสถชัย นวนประสงค์คู่มือการปฎิบัติงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม.pdf
15.นายพีรพล เชื่อมแก้วการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์.pdf
16.นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติคู่มือปฏิบัติงานการเดินทางไปราชการ.pdf
17.นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืนคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์.pdf


คู่มือการปฏิบัติงาน 2562 ครั้งที่1

นางสาวกัลยา สายประสิทธิ์งานการจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์.pdf
นางกฤตติกา ไกรแก้วคู่งานทะเบียนประวัติบุคลากร.pdf
นายอำไพร เพชร์ว่าวบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์.docx
นางสาวกาญจนา สั่งชุ่มการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา.doc
นางสาวปรารถนา บัวดิสงานการตอบคำถามเบื้องต้.pdf
นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโรงานวิชาการ(การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ-ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ).pdf
นางสาวภัทรพร หัสดี  การรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน12 เด.pdf
นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติคู่มือ-งานเบิกจ่ายทั่วไป-ขึ้นเวปไซด์-11-3-62.docx
นางสาวกาญจนา ดีพรม
คู่มือปฏิบัติงาน-การยกเลิกรายวิชา-สำหรับนักศึกษา.pdf
นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอมคู่มือฝึก-ปรับใหม่.pdf
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติคู่มือการปฏิบัติงานการร่าง-พิมพ์-โต้ตอบหนังสือ-งานธุรการและสารบรรณ.pdf
นางสาวมณีเนตร รวมภักดีโพชาตการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย.pdf
นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืนคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศา.pdf
นายหัสถชัย  นวนประสงค์คู่มือการปฏิบัติงานด้านแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม.docx

                                      

คู่มือการปฏิบัติงาน 2561

นายอำไพร เพชร์ว่าวงานบริการงานซ่อมและบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์  air.pdf
นางสาวภัทรพร หัสดี  การปฏิบัติงานการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบติดตาม.pdf
นางสาวมณีเนตร รวมภักดีการปฏิบัติงานการจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่.pdf
นายจีรัษติธร  มุกดาเพชรงานบันทึกข้อมูลลงระบบCHEQA.pdf
นางกฤตติกา ไกรแก้ว  งานติดตามและบันทึกผลการอบรมพัฒนาบุคลากร.docx
นางสาวปรารถนา บัวดิส  การตอบคำถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ.docx
นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโรการปฏิบัติงานวิชาการ(การจัดทำแผนการรับนักศึกษา).pdf
นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม  คู่มือทำคู่มือฝึกประสบการณ์ฯ.docxคู่มือหลักสูตรศูนย์ฝึกฯ ฉบับปรับปรุง 2560.doc
นายหัสถชัย  นวนประสงค์  คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการกิจการนักศึกษา.docx
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติคู่มือการปฏิบัติงานการงานประชุม .pdf
นางสาวกาญจนา  ดีพรมเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน-การส่งผลการเรียนแก้ I ที่ reg.ssru.ac.th.pdf
นางสาวกัลยา สายประสิทธิ์งานการตรวจสอบสัญญาเช่ารถ.pdf
นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติคู่มือ-งานเงินเดือน .docx