หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานแถลงข่าวครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานแถลงข่าวครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-20 16:14:59

กำหนดการ

งานแถลงข่าวครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 น.

ณ อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท

--------------------------------------------------------------------------

เวลา 13.00 น. - แขกผูมีเกียรติและสื่อมวลชน ลงทะเบียนรับของที่ระลึก และรับประทานอาหาร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม

                  1. มินิตลาด Thai Fair จากสานักทรัพย์สินและรายได้

                  2. สาธิตและอบรมการทาอาหารชาววัง จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                  3. การแสดงผลงานวิจัยมีชีวิต จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

                  4. ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา

เวลา 13.30 น. – พิธีกรกล่าวตอนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ

                - รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

                  แถลงความเป็นมาในการจัดงานเฉลิมฉลอง “ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

                  สวนสุนันทา” พร้อมตอบข้อซักถาม

                  เวลา 14.00 น. – เสร็จสิ้นพิธีการ


หมายเหตุ : จอดรถได้ที่ลานหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์ 02 160 1023 , 02 160 1000 , 02 160 1400