หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-08-09 13:21:00

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ ให้กับคณาจารย์ประจำหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.นันทิยา. น้อยจันทร์ เป็นประธานกล่าวงาน โดยมี ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อนำไปพัฒนาการจัดทำ มคอ.7 อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2561