หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมเป็นกรรมการสังเกตการณ์ ในการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมเป็นกรรมการสังเกตการณ์ ในการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:25:43

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมเป็นกรรมการสังเกตการณ์ในการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย เป็นกรรมการ และ ดร.สมพร พูลพงษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์