หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิจัย ขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิจัย ขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-09-14 10:14:38


วันที่ 3 กันยายน 2565  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิจัย เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานวจัยในชั้นเรียน ขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีกรรมการสอบ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชา 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว 4) อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย 5) อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา และ 6) อาจารย์เอกภพ อินทรภู่  ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Meet


ภาพ/รายงาน: อ.ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์/พีรพล เชื่อมแก้ว