หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2"
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-22 14:46:33

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา EDP 2103 การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่่ อาจารย์ ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รอบรู้ อาจารย์ ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว และอาจารย์วีรพจน์ รัตนวารได้ดำเนิน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษา"