หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหารและดร.พิณทิพา สืบแสง ได้เข้าร่วม การนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2020
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหารและดร.พิณทิพา สืบแสง ได้เข้าร่วม การนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2020

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:50:30

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.พิณทิพา สืบแสง อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักวิจัยร่วม  ช่วยกันในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2020 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา SSRU คณะครุศาสตร์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้งานวิจัยนี้ประสบผลสำเร็จ และขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น