หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รระดับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รระดับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:59:48


วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ (ประธาน)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช (กรรมการ)

3. อาจารย์ ดร.อารี สาริปา (กรรมการ)

4. อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง (ผู้สังเกตการณ์)

4.นางสาวภัทรพร หัสดี (เลขานุการ)

ณ ห้องประชุม 1124 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา