หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปั้นนักศึกษาสู่เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปั้นนักศึกษาสู่เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-07-13 13:45:01


วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปั้นนักศึกษาสู่เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกวดแข่งขันทางวิชาการแก่นักศึกษา 

2. เพื่อเตรียมพร้อมการส่งผลงานนักศึกษาในการประกวดแข่งขันทางการศึกษา 

3.เพื่อเพิ่มจำนวนรางวัลการประกวดแข่งขันทางวิชาการ

โดยวิทยากร
1.นายเอกรัตน์ ธัญญเจริญ
2.นางสาววนิดา เบ้าสุข
3.นายชนกนันท์ ขันแก้ว
4.นายสหรัฐ ลักษณะสุต
ณ ห้อง 1125 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่าน Facebook Live