หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2562
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 11:32:15

วันที่ 9 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เตือนใจ ทองสำริ และนางทรายทอง ตรีสัตยกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 1124 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์