หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 10:46:25

วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์วีรพจน์  รัตนวาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5