หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-05-12 14:06:00

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (ร่าง) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร สว่างเมฆ ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการวิพากษ์ ในวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์