หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-14 13:03:40


วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล ชูช่วย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมและสื่อการสอน และสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสื่อการสอนได้ อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายวิชาชีพครูด้านนวัตกรรมและสื่อการสอน ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ระนอง และอุดรธานี และให้ความสำคัญในการพัฒนาเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน