หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมตัวหลังจบการศึกษาในยุค Thailand4.0
สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมตัวหลังจบการศึกษาในยุค Thailand4.0

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-12-18 14:02:07

วันนี้(12 ธันวาคม 2561) สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมตัวหลังจบการศึกษาในยุค Thailand4.0 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับเกียรติ์ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคุณอลงกรณ์ สถาปัตยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเทค ซิสเต็ม จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้