หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับการตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับนานาชาติให้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Peer Review) ภายใต้หัวข้อ “Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions”
นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับการตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับนานาชาติให้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Peer Review) ภายใต้หัวข้อ “Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-06-14 10:53:50


วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับนานาชาติ (Peer Review) ให้นำเสนอผลงานวิจัยด้านการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ (Language Teaching and Learning) เรื่อง "Effects of Gamified Learning Activities on English Learning Motivation of Grade 9 Students at Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University" ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 13th International Conference on Humanities and Social Sciences ภายใต้หัวข้อ “Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 โดย National Defence University of Malaysia, Mahidol University, Chiang Mai University ทั้งนี้ ผลงานการวิจัยดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding)