หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ (วันที่ 2)
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ (วันที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-14 13:27:47


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิลาสมบัติ อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า และนายพีรพล เชื่อมแก้ว ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ (วันที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา 250 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings