หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานวัตกรรม สื่อทางการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ฝ่ายประถม
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานวัตกรรม สื่อทางการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ฝ่ายประถม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-12-19 10:29:09

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานวัตกรรม สื่อทางการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ฝ่ายประถม