หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-12-19 11:50:22

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทีมวิทยากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ให้กับชุมชนและนักเรียนในโรงเรียนบ้านฝาง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการนำเสนอหรือแสดงออกซึ่งความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข