หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-09-06 11:10:13

วันที่ 12 - 14 สิงหาคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีวิทยากร คุณอภิรมย์ กระแสร์ฉาย โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามนโยบายของคณะครุศาสตร์ ณ Lake Heaven Resort & Park อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี