หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
“โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-02 11:44:08

21-22 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดการดำเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ณ โรงเรียนบ้านทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง