หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่การนำเสนอบทความวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่การนำเสนอบทความวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-02 12:19:07

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่การนำเสนอบทความวิจัย ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการนำเสนอบทความวิจัยในโครงการการประชุมวิจัยระดับชาติที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะดำเนินการเร็วๆ นี้