หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทยจัดบรรยายพิเศษ “ปริทัศน์วรรณกรรมซีไรต์: ลักษณะและแนวโน้ม” เสริมสร้างความรู้ด้านวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
สาขาวิชาภาษาไทยจัดบรรยายพิเศษ “ปริทัศน์วรรณกรรมซีไรต์: ลักษณะและแนวโน้ม” เสริมสร้างความรู้ด้านวรรณกรรมไทยปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 12:11:21

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาครูภาษาไทย ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์อิงอร สุพันธุ์วณิช อาจารย์พิเศษจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา วรรณกรรมไทยปัจจุบัน ในหัวข้อ “ปริทัศน์วรรณกรรมซีไรต์ : ลักษณะและแนวโน้ม” เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write Award) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน